Rapporten

Rapport 2021

Op het moment van schrijven van dit trendrapport is de strijd tegen COVID-19 nog in volle gang. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe blij we zijn met de inzet van eenieder in deze strijd, waaronder niet in de laatste plaats de medewerkers in het veiligheidsdomein. Want juist ook de organisaties in het veiligheidsdomein hebben moeten reageren op de nieuwe werkelijkheid, zowel wat die betekent voor de samenleving als ook wat die betekent voor de eigen organisatie en manieren van werken.

Veiligheid ten tijde van een pandemie

Elk jaar onderzoeken we in het kader van Trends in Veiligheid de staat van het veiligheidsgevoel onder de Nederlanders. En we kijken daarbij ook naar de perceptie van de Nederlanders over de digitale veiligheid van onze samenleving als geheel. Deze editie laat een interessante ontwikkeling zien; hoewel de ondervraagden hun algehele veiligheid hoger waarderen dan vorig jaar, ging hun gevoel van online veiligheid erop achteruit. De reden zal niemand verbazen: als gevolg van de Corona-pandemie hebben we ons noodgedwongen achter de muren van ons eigen huis moeten terugtrekken. Het fysieke leven kwam op een laag pitje te staan, terwijl het virtuele leven een enorme vlucht nam. Thuis voelen we ons gemiddeld genomen behoorlijk veilig, maar online? Dat is een ander verhaal. En dat hebben we te danken aan de criminaliteit, die de pandemie zag als een kans om eens flink huis te houden in ons digitale leven. Als het gaat om nationale veiligheid, lijkt de trend die we vorig jaar ontwaarden te zijn doorgezet. Nederlanders achten in toenemende mate de kans op een digitale aanval groter dan de kans op een fysieke aanval. In het onderzoek vroegen we ook wat hun bevindingen voor gevolgen moeten hebben, voor de aanpak van digitale veiligheid op individueel en op nationaal niveau. Ook daarover hadden de ondervraagden een duidelijke mening: er moet op verschillende fronten een tandje bij. In ons onderzoeksartikel van dit jaar gaan we dieper in op al deze aspecten.

Sturen op intelligence in samenwerkingsverbanden

Data vergaren is een ding; die data optimaal benutten is een tweede. We spreken dan vaak over ‘intelligence’. Om data te vergaren en te verrijken tot intelligence, is het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) opgericht, een samenwerkingsverband tussen actoren in het veiligheidsdomein. Maar de manier waarop intelligence wordt aangevlogen schiet vaak te kort: ‘als we maar alle data bij elkaar (mogen) zetten, dan hebben we meer inzicht en krijgen we meer grip op het domein’. Zo eenvoudig is het helaas niet. We moeten toe naar een deugdelijke sturingsstrategie, om intelligence gerichter in te zetten. Op zo’n manier dat bestrijding van ondermijnende criminaliteit niet meer louter incidentgedreven is, maar strategisch en adaptief. In dit artikel bespreekt de auteur vier bouwstenen die nodig zijn voor zo’n sturings- en samenwerkingsstrategie: een gemeenschappelijke taal en scope voor de samenwerking, een kortcyclische en dynamische sturing van het intelligence-proces, de continue doorontwikkeling van een strategisch beeld van het criminele domein en een lerende organisatie. Als we die bouwstenen op een structurele manier weten te implementeren, kan het complexe samenwerkingsverband dat de MIT is pas echt effectief opereren.

Cybercriminaliteit dwingt de politieorganisatie tot verandering

Tussen mei 2019 en mei 2020 nam het aantal cybercrime-incidenten met 383% toe. Een treurige mijlpaal. Voor het eerst werden meer cybercrime-delicten geregistreerd dan woninginbraken. Het is een ontwikkeling die werd opgestuwd door de Covid-19-pandemie, maar die toch ook al gaande was. De opmars is dusdanig dat de politie met een antwoord zal moeten komen. Een antwoord in de vorm van een flinke veranderopgave. Alleen dan zullen we deze vorm van criminaliteit effectief kunnen bestrijden.

De politie zal, zo betoogt de auteur van dit artikel, toe moeten naar een informatiegestuurde organisatie, die zich concentreert op preventie en disruptie in plaats van het klassieke opsporen en vervolgen. Een organisatie bemenst door de juiste professionals, met de juiste vaardigheden en kennis. Een organisatie die over de grenzen van de eigen eenheid, grenzen van publiek en privaat of zelfs van landen heen werkt. Inderdaad, net als cybercriminaliteit zelf dat doet. Alleen door cybercriminaliteit op die manier te verheffen tot ‘core business’, wordt effectieve bestrijding ervan mogelijk.

Rapport 2020

Innovatieve technologie houdt Nederland veilig

Cyber crime, cyber security, artificial intelligence, informatie gestuurd werken (IGW) en natuurlijk innoveren, allemaal thema’s die actueel zijn voor uw werk in het (publieke) veiligheidsdomein. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen succesvol inzetten voor de maatschappij zonder de ethische kant uit het oog te verliezen?

Ons veiligheidsgevoel door de jaren heen

Tien jaar geleden voelde 33% van de Nederlanders zich wel eens onveilig. Nu is dat: 45%. Wat is er veranderd in de samenleving?

Elke dag zien we in het nieuws hoe onze veiligheid in het geding komt. Van privacyschending door sociale media bedrijven tot buitenlandse inmenging in onze verkiezingen, en terroristische aanvallen in de tram. Maar hoeveel invloed heeft dat op ons veiligheidsgevoel? De resultaten van ons jaarlijks onderzoek laten zien dat 45% van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig (zie het hoofdstuk met onderzoeksresultaten achterin dit rapport). Een lichte toename ten opzichte van tien jaar geleden. Toen was dit 33%.

Hoewel meer mensen aangeven dat zij zich wel eens onveilig voelen, kan men niet goed duiden waardoor men zich precies onveilig voelt. Als we namelijk vragen naar het veiligheidsgevoel thuis, op straat, en digitaal, dan geeft men aan zich in alle drie de omgevingen veilig te voelen: 94% voelt zich veilig thuis, 85% voelt zich veilig op straat, en 86% voelt zich veilig online. In deze omgevingen is dat een toename in veiligheidsgevoel ten opzichte van vorige jaren, wat overeenkomt met de cijfers van de veiligheidsmonitor van het CBS1. Verassend: de grootste toename is in de online omgeving. Hoe kunnen we de lichte toename van onveiligheid dan verklaren?

Het Landelijke Meldpunt Internet Oplichting als instrument in de strijd tegen veranderde criminaliteit.

Criminaliteit in Nederland is na jarenlange daling vorig jaar voor het eerst gestegen naar 800.000 misdrijven, een stijging van 4 procentpunt 1. Alles wijst erop dat deze trendbreuk wordt veroorzaakt door een verschuiving naar de digitale criminaliteit. Online handelsfraude heeft de traditionele fietsendiefstal van de troon verstoten. Uit de jaarcijfers van de politie blijkt bijvoorbeeld dat in 2019, 57.915 meldingen zijn gedaan van online handelsfraude . Een toename van ruim 30% ten opzichte van 2018 (toen 44.399 meldingen). Het gaat om een schadebedrag van bijna 15 miljoen euro. De veel voorkomende cybercriminaliteit moet worden aangepakt. Zoals Akerboom in 2017 al in CSR Magazine schreef: “Nederland moet onveiliger worden voor criminelen, óók in de digitale wereld”. Maar de aanpak van de veel voorkomende cybercriminaliteit is lastig. Hoewel de specialistische kennis op het gebied van cybercriminaliteit aanwezig is bij de landelijke eenheid (Team Hightech Crime) en bij de regionale eenheden (de cyberteams), wordt vrijwel alleen ingezet op de grotere, complexere zaken. Terwijl het gros van de meldingen ‘simpele’ marktplaatsfraude betreft. Hoe de politie zich kan organiseren op het gebied van veel voorkomende cybercriminaliteit wordt momenteel mee geëxperimenteerd.

Van cybersheriff tot regionale kunstmatige intelligentie

Voormalig minister van Economische zaken, Henk G.J. Kamp stelde het al in 2017; digitalisering is een motor voor economische groei1,3, welke gepaard gaat met kansen en risico’s. Door de toenemende digitalisering van Nederland is er een significante toename in digitale dreigingen. Deze digitale dreigingen zijn een van de grootste risico’s voor de nationale veiligheid in zowel impact als waarschijnlijkheid1,2. Digitale dreigingen, die zowel economische, fysieke en sociaal maatschappelijke gevolgen kunnen hebben, leiden tot maatschappelijke ontwrichting 2,3. Het volledig benutten van de kansen van digitalisering kan alleen als de digitale weerbaarheid op orde is.

Weerbaarheid tegen digitale dreigingen, zogenoemde digitale weerbaarheid, is een randvoorwaarde en blijft een prioriteit. Zonder digitale weerbaarheid zijn de risico’s van digitalisering simpelweg te groot. Hierin speelt decentrale weerbaarheid een belangrijk rol.

Rapport 2019

Succesvol innoveren in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland”. Innovatie is duidelijk meer dan een buzzword in het veiligheidsdomein: veel betrokkenen zijn aan de slag om hun belangrijkste opdracht op een vernieuwende manier aan te pakken. Dat is cruciaal, want de bad actors zitten niet stil. Dankzij nieuwe technologie vinden criminelen steeds weer nieuwe manieren om te ontwrichten, op te ruien en digitale en fysieke veiligheidslinies te doorbreken.

Kwantum veegt vloer aan met digitale veiligheid

Begrippen

Kwantumcomputer is een nieuw revolutionair type computer. Deze computers maken slim gebruik van de natuurwetten uit de kwantummechanica, waardoor ze over een enorme parallelle rekenkracht beschikken. Van deze technologie wordt verwacht dat ze een grote impact teweegbrengt op het gebied van optimalisatie, chemie en kunstmatige intelligentie.

Qubits zijn de eenheid van kwantuminformatie. Het aantal qubits is een belangrijke, hoewel niet de enige, maat voor de rekenkracht van een kwantumcomputer. Qubits zijn het equivalent van bits in een gewone computer.

Encryptie is de versleuteling van digitale gegevens.

RSA is een hedendaagse encryptiemethode die veel gebruikt wordt bij inloggen. De veiligheid van RSA is evenredig aan de grootte van de sleutel die gebruikt wordt.

Kwantumcomputers zullen in staat zijn hedendaagse encryptie te ontcijferen. Komt onze digitale veiligheid hiermee in gevaar en liggen straks al onze gegevens op straat?

Encryptie zorgt ervoor dat niemand zich kan bemoeien met persoonlijke zaken. Als je pint bij de kassa wordt alles versleuteld, van de pincode die je intoetst tot de pintransactie die naar de bank gaat. Dit zorgt ervoor dat derden niet zomaar kunnen uitlezen wat er gebeurt en vooral geen aanpassingen kunnen doen. Kwantumcomputers, een nieuwe revolutionaire techniek, dreigen hier verandering in te brengen. Hierdoor liggen straks misschien al onze data op straat. De vraag is of we ons zorgen moeten maken. Hoe serieus is dreiging van kwantumcomputers voor onze digitale veiligheid, en hoe kunnen we ons voorbereiden?

Beter samenwerken door middel van blockchain-technologie

Blockchain: een modewoord dat voorkort in één adem werd genoemd met de Bitcoin-hype. Echter, er gaat een hele wereld aan mogelijkheden schuil achter deze term. Er vinden al een paar jaar allerlei initiatieven plaats om blockchain-technologie in te zetten buiten de financiële sector. Wereldwijd onderzoeken steeds meer overheidsinstanties de mogelijkheden van blockchain. Hoe kan de grote meerwaarde die blockchain-technologie heeft, op een waardevolle manier worden toegepast in de publieke veiligheidssector?

Overwin de legacy-berg

Recent hebben veel verschillende soorten cyberaanvallen plaatsgevonden. Ransomware-aanvallen en virussen hebben zowel het bedrijfsleven als de overheid op wereldwijde schaal schade toegebracht. Veel van deze dreigingen zijn het directe gevolg van verouderde IT-systemen en de daarbij horende kwetsbaarheden. Net zoals niet-geüpdatete en verouderde IT-systemen fabrikant TSMC honderden miljoenen heeft gekost, maken vele Nederlandse ziekenhuizen en publieke instellingen nog steeds gebruik van verouderde IT-systemen en een kritieke infrastructuur. Dit kan worden gezien als een tikkende tijdbom.

Rapport 2018

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving.” In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

Nederland digitaal veilig: internationale samenwerking als voorbeeld

De cyberdreiging wordt steeds groter en komt uit verschillende hoeken van de wereld. Het is een illusie dat een organisatie alleen volledig zelfstandig effectieve cybersecurity kan realiseren. Per definitie is er altijd een informatieachterstand op de crimineel. Met behulp van samenwerking en allianties in het delen van cyberinformatie kunnen we de wereld veiliger maken. Vertrouwen en heldere afspraken tussen de hoeders van onze cybersecurity zijn essentieel om goed samen te werken.

Meer vertrouwen in elektronische dienstverlening met sterke universele authenticatie

Toegangsbeveiliging is van essentieel belang voor een veilige elektronische dienstverlening. Onderdeel hiervan is dat een dienstaanbieder wil kunnen vaststellen met wie er gecommuniceerd wordt. Dit wordt ook wel authenticatie genoemd. Omdat huidige inlogmiddelen tekort schieten, zet dit de deur open voor fraude, misbruik, identiteitsdiefstal, imagoschade en als gevolg hiervan neemt het vertrouwen in elektronische dienstverlening af. Er is een ontwikkeling die een aanzienlijke verbetering is: Universal 2-factor authentication (U2F). Een ontwikkeling die voor het veiligheidsdomein zeer relevant is. Sinds 2017 wordt U2F door Google Chrome, Opera en Firefox ondersteund. Grote organisaties zoals Google en Facebook maken hier, intern en voor hun klanten al gebruik van. Wanneer gaat uw organisatie gebruikmaken van U2F om uw klanten beter te beschermen?

Is Big Brother de nieuwe toekomst?

De publieke opinie over de inlichtingendiensten verandert snel. “Als Edward Snowden in het nieuws is, maakt iedereen zich zorgen dat de geheime diensten te veel informatie verzamelen. Maar als er een terroristische aanslag in Europa plaatsvindt, zijn mensen bang dat Nederland te weinig doet om dat hier te voorkomen.” Dat zei minister Plasterk tijdens een toespraak op de universiteit van Amsterdam, in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de EU. “De juiste balans tussen veiligheid en privacy vinden is daar verreweg het moeilijkst aan,” zegt Plasterk. “Je zou kunnen zeggen dat er geen tegenstelling tussen die twee bestaat. Privacy is een mensenrecht, maar veiligheid is een basisvoorwaarde om daarvan te kunnen genieten.” Het is dan ook noodzaak dat we een juiste balans vinden tussen deze twee thema’s.

Rapport 2017

In deze editie is het thema ‘In een verbonden samenleving.’ En dit thema is niet zomaar gekozen, want onze maatschappij kan steeds meer worden beschouwd als een complex van verbindingen. Verbindingen tussen mensen, tussen organisaties en tussen apparaten, waarbij die drie entiteiten ook onderling steeds hechter in verbinding staan. Een ontwikkeling die het gevolg is van de opkomst van het internet. En aangezien het internet zich steeds verder ontplooit, met steeds nieuwe toepassingen (met het Internet of Things als een voorname recente innovatie), staat de ontwikkeling van de verbonden samenleving nooit stil.

Nieuwe tijden vragen om vernieuwende veiligheidsorganisaties

Er is duidelijke consensus binnen het veiligheidsdomein dat de snelheid waarmee de samenleving verandert flinke uitdagingen met zich meebrengt. Oplossingen worden vooral gezocht in het slimmer omgaan met data, beter inzetten van (cyber)techniek, en het creëren van meer verbindingen tussen organisaties en met burgers. Echter, te weinig horen wij de noodzaak om ook de wijze waarop de organisaties zelf georganiseerd zijn op de schop te nemen.

We nemen de huidige wijze van organiseren met veel hiërarchie, control, afdelingen, regels en procedures als een gegeven. Weinig vruchtbare grond voor de broodnodige innovatie. Maar er is hoop, het kan anders. Gelukkig zijn er steeds meer voorlopers die de handschoen oppakken en op zoek gaan naar nieuwe manieren van werken. Manieren van werken die inspelen op de steeds veranderende vraag ‘van buiten’ en die helpen bij het makkelijk vernieuwen ‘binnen’ de organisatie. Die bezig zijn met deze zoektocht naar wendbaarheid of, zoals wij het noemen; Vernieuwend Werken. Dit artikel beschrijft nieuwe organiseerprincipes die kunnen helpen vernieuwing te vinden en geeft een inkijk in hoe de politie deze toepast.

Open Data in het Veiligheidsdomein: de lange adem

Al jaren worden de mogelijkheden van open data in het openbaar bestuur van Nederland door de overheid gepromoot. Verwerking en analyse van open data kunnen leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen. In Trends in Veiligheid 2015 constateerden deze auteurs dat ook het ministerie van Veiligheid en Justitie in kaart brengt welke data beschikbaar gesteld kunnen worden, maar dat hiervan helaas nog weinig concrete voorbeelden konden worden gegeven. Op basis van onderzoek en vergelijkingen met het buitenland brengen wij in beeld welke mogelijkheden op dit moment benut kunnen worden om het aanbod en gebruik van open data in het justitiedomein te vergroten.

Handhaving en dienstverlening bijten elkaar niet

Om het dienstverleningsproces niet te frustreren kan de inzet van risicomodellen helpen bij het gericht inzetten van toezicht op burgers of bedrijven die geen recht hebben op toedeling van middelen.

Rapport 2016

In de nieuwe, editie staat de mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleidsmaker en als aanjager van digitale innovatie. Hieronder schetsen we enkele ontwikkelingen die in het rapport aan bod komen.

Privacy als ruilmiddel: onvermijdelijk, maar ook acceptabel?

Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van de hoeveelheid persoonsgegevens die zij vrijgeven bij het installeren van een app.

Vervlecht cybersecurity in reguliere beheerprocessen

Als manager technische automatisering bij een Nederlandse vitale infrastructuur wil je dat cybersecurity daadwerkelijk een plek krijgt in de dagelijkse gang van zaken. Hoe zorg je hiervoor en bereik je met de activiteiten die je hiertoeonderneemt dat je ‘in control’ bent?

Hoe Internet of Things de veiligheid binnen de vervoersector kan vergroten

Het Internet of Things (IoT) heeft een enorm potentieel; bijvoorbeeld voor de vervoersector. Niet alleen kunnen plannings- en onderhoudsprocessen veel efficiënter worden ingericht, ook kan de veiligheid van vervoer in grote mate toenemen in vergelijking met veiligheidssystemen waarbinnen geen koppeling van informatie plaatsvindt.

Rapport 2015

Veel organisaties hebben inmiddels substantiële stappen gezet op weg naar een digitale organisatie of zijn daar mee bezig. In deze uitgave treft u voorbeelden aan van concrete digitaliseringsprojecten die inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar ook voorbeelden van situaties, processen en ketens waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering. Aanvullend hebben we ook dit jaar door TNS NIPO een onderzoek laten uitvoeren onder burgers in Nederland. De uitkomsten geven inzicht in de mening en perceptie van de Nederlandse burger op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De nieuwe privacyverordening eist een risicogerichte benadering

De nieuwe Europese privacyverordening heeft een verplicht karakter als het gaat om bescherming van persoonsgegevens. Uitvoeren van alleen een Privacy Impact Assessment is onvoldoende.

Voorkom digitale inbraak met een Security Operations Center

Het Security Operations Center (SOC) maakt veilige digitale dienstverlening mogelijk met de juiste inrichting van organisatie, processen, informatie en technologie.

Samen stap voor stap naar digitale dienstverlening bij de rechtspraak

Het geluid van fax en het gevoel van papier gaan verdwijnen. Burger en ketenpartners willen digitaal. De rechtspraak ziet kans op innovatie en hogere kwaliteit.

Rapport 2014

Ketensamenwerking staat als onderwerp inmiddels volop in de aandacht bij de Rijksoverheid. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen diverse overheden, maar vooral ook om samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de overheid de wens van burgers centraal stelt bij deze interactie. Digitalisering in het veiligheidsdomein biedt een oplossing om deze samenwerking en afstemming goed vorm te geven en te kunnen sturen op resultaten.

Anti-witwasbeleid: think big, act small

Criminelen zijn de motor van innovatie en internationale samenwerking in het veiligheidsdomein. Zij zorgen voor de noodzaak om beter samen te werken aan vrede en veiligheid.

Informatie moet stromen! De digitale transformatie van de jeugdstrafrechtketen

De jeugdstrafrechtketen is toe aan verandering. Digitalisering van informatie is niet voldoende, deze tijden vragen om een andere aanpak, een andere gedachtegang. Het is tijd voor: de digitale transformatie!

Van geketende netwerken naar genetwerkte ketens

Hoe kan organisatieoverstijgende samenwerking op het niveau van de professional op de werkvloer bijdragen aan het verder versterken van de strafrechtketen?

Rapport 2013

Het visierapport geeft het startschot voor een dialoog over digitale veiligheid in Nederland. We kennen allemaal de voordelen van de digitale samenleving, maar er is ook een andere kant. Op die steeds drukkere digitale snelweg voegen steeds vaker ongenode deelnemers in, die de veiligheid van informatie in gevaar brengen en ons kwetsbaar maken. Hoe houden we ze van de weg en de zaak onder controle? Is dat een taak van de overheid of een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Cameratoezicht: efficiënter in de veiligheidsketen

Er wordt in de veiligheidsketen niet ten volle gebruikgemaakt van de mogelijkheden die cameratoezicht in combinatie met andere sensoren en social media biedt.

De menigte onder (online) controle!

Social media biedt mogelijkheden om voor en tijdens het (ongeplande) evenement de online crowd te monitoren en sturen.

Versterken van de strafrechtketen? Regisseer de ruimte voor resultaat!

Realiseren van betere prestaties in de strafrechtketen vereist van het ministerie om de gulden middenweg te vinden tussen regie voeren en het geven van ruimte.

Rapport 2011

In het bereiken van een veilige samenleving en een optimaal beveiligde ‘BV Nederland’ speelt Capgemini al jaren een rol van belang. We adviseren overheden en organisaties op strategisch niveau, doen onderzoek, integreren systemen en bouwen aan intelligente oplossingen. Nationaal en internationaal. Om de kennis die we daarmee opdoen te delen en op te schalen, brengen we Trends in Veiligheid uit: een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop.

Rapport 2010

Veiligheid staat al jaren hoog op de politieke agenda en krijgt ook in de media veel aandacht. Het is een begrip dat veel facetten kent en waarmee bestuurders en burgers nog vaak worstelen. Want hoever moet je gaan als het om veiligheid gaat? Na de aanslagen van 9/11 was de wereld in shock en werden draconische maatregelen genomen. Inmiddels denken we er iets genuanceerder over en zoeken we naar een goede balans tussen bijvoorbeeld veiligheid en privacy. En naar samenwerking tussen organisaties die zich met veiligheid bezighouden, nationaal en internationaal. Binnen Capgemini zijn wereldwijd tientallen consultants werkzaam die zich op het terrein van openbare orde, veiligheid en defensie hebben gespecialiseerd. Ook in Nederland. Zij hebben hun visie op de verschillende aspecten rond veiligheid beschreven in het visierapport Trends in Veiligheid.