Rapporten

Rapport 2021

Op het moment van schrijven van dit trendrapport is de strijd tegen COVID-19 nog in volle gang. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe blij we zijn met de inzet van eenieder in deze strijd, waaronder niet in de laatste plaats de medewerkers in het veiligheidsdomein. Want juist ook de organisaties in het veiligheidsdomein hebben moeten reageren op de nieuwe werkelijkheid, zowel wat die betekent voor de samenleving als ook wat die betekent voor de eigen organisatie en manieren van werken.

Digitale veiligheid en kwantuminternet; gaat dat samen?

De opkomst van kwantumtechnologie betekent een revolutie. Een revolutie, voor onze mogelijkheden om ’s werelds meest complexe problemen op te lossen. En een revolutie, voor de mogelijkheden van criminelen om beveiligingslinies te doorbreken en aan de haal te gaan met waardevolle gegevens. We moeten ervoor zorgen dat kwantumtechnologie niet in de verkeerde handen valt, en doen wat we kunnen om verantwoorde toepassing van kwantumtechnologie te borgen. Met nieuwe beveiligingsmethoden, mogelijk gemaakt door – inderdaad – kwantumtechnologie. En met een weloverwogen benadering van de mogelijkheden en de risico’s. De overheid zal een voorbeeldfunctie moeten tonen in een wereld van veranderde digitale veiligheid. Miljarden euro’s aan subsidietrajecten zullen nodig zijn in de uitrol van QKD-netwerken en bedrijven zullen op de gevaren en baten van het kwantuminternet moeten worden gewezen. Tegelijkertijd zullen we staatsgevoelige gegevens op de juiste manier moeten beschermen. Tot slot zullen we keuzes moeten maken om eerlijke en verantwoordelijke toegang tot het kwantuminternet te borgen. En hoewel de brede toepassing van kwantumtechnologie nog voor ons ligt, is het zaak om ons er nu alvast op voor te bereiden. Een goed begin is het halve werk!

De politie krijgt een nieuw wapen!

De politieagent anno 2025 zal zich ontpoppen tot een mobiele kennis- en taakwerker. Opgegroeid en opgeleid in een tijdperk van digitale innovatie. Eraan gewend continu real time informatie tot zich te nemen, online te vergaderen en mobiele devices te integreren in het dagelijkse doen en laten. Hun verbeterde informatiepositie is een wapen op zich – zolang de politie-organisatie de juiste informatie op een effectieve manier voor ze weet te ontsluiten, via een op samenwerking gerichte mobiele werkplek.

In dit artikel zetten de auteurs uiteen hoe zo’n werkplek kan worden vormgegeven en welke verschijningsvormen er denkbaar zijn. Een werkplek die functioneel is toegespitst op de rol die een medewerker vervult en past bij diens persoonlijke ervaring. Het resultaat: een agent die in staat is pijlsnel te schakelen tussen uitvoering en analyse en tussen handelen en denken. Ondersteund door zijn nieuwe wapen: de werkplek van 2025.

Wendbaar en ‘in control’ blijven in de risicosamenleving: de toepassing van Artificial Intelligence in een risicomanagementsysteem.

De afgelopen jaren zijn we ons meer dan ooit bewust geworden van veiligheidsrisico’s die onze samenleving bedreigen. Niet verrassend, want die risico’s springen ook steeds meer in het oog. Denk aan fake news, organisaties die te maken krijgen met ransomware- en DdoS-aanvallen – de kranten staan er vol mee. Het is de schaduwkant van de enorme technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. En we zullen ermee te maken blijven krijgen, zolang cybercrime zich blijft ontwikkelen – en zolang we er niet in slagen een effectief antwoord te formuleren. Geen wonder dus, dat de wetenschap onze huidige samenleving heeft gebombardeerd tot de ‘risicosamenleving’. De basis van effectief management van cyberrisico’s ligt volgens de auteurs van dit artikel besloten in de effectieve inrichting van een Information Security Management System, met daarin een prominente en integrale plek voor AI. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

Rapport 2020

Innovatieve technologie houdt Nederland veilig

Cyber crime, cyber security, artificial intelligence, informatie gestuurd werken (IGW) en natuurlijk innoveren, allemaal thema’s die actueel zijn voor uw werk in het (publieke) veiligheidsdomein. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen succesvol inzetten voor de maatschappij zonder de ethische kant uit het oog te verliezen?

Meer misdaden oplossen met minder politiemensen

De politie moet anders gaan werken om met minder menskracht meer zaken op te lossen. In dit artikel stellen wij drie vernieuwende manieren van werken voor.

Stabiliteit en chaos gevraagd

Het ontbreekt niet aan visies op de functie van de meldkamer in de toekomst. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) organisatie staat, innovatieprogramma’s lopen en de governance is geregeld. Een enorme prestatie. Conform planning komt nu de technische realisatie van de meldkamer van de toekomst dichterbij. Welke eisen stelt de meldkamer van de toekomst? En waarom lijkt deze vraag makkelijk te beantwoorden maar blijkt dit geenszins het geval?

Sensing voor veiligheid - bouwstenen voor succesvol informatiegestuurd optreden

De maatschappij verwacht dat innovatieve technologie, onder voorwaarden, wordt ingezet ten gunste van onze veiligheid . Door verbonden sensoren zijn we in staat om steeds meer en op afstand veiligheidssituaties op digitale wijze waar te nemen. Menselijke capaciteit in de veiligheidssector, die steeds schaarser is, kan hiermee aangevuld worden en slimmer ingezet voor interventies . Sensing-technologie als zesde zintuig biedt de veiligheidssector zodoende een enorme kans. Het is echter een enorme uitdaging om sensing succesvol in de praktijk in te zetten.

Rapport 2019

Succesvol innoveren in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland”. Innovatie is duidelijk meer dan een buzzword in het veiligheidsdomein: veel betrokkenen zijn aan de slag om hun belangrijkste opdracht op een vernieuwende manier aan te pakken. Dat is cruciaal, want de bad actors zitten niet stil. Dankzij nieuwe technologie vinden criminelen steeds weer nieuwe manieren om te ontwrichten, op te ruien en digitale en fysieke veiligheidslinies te doorbreken.

Beter samenwerken door middel van blockchain-technologie

Blockchain: een modewoord dat voorkort in één adem werd genoemd met de Bitcoin-hype. Echter, er gaat een hele wereld aan mogelijkheden schuil achter deze term. Er vinden al een paar jaar allerlei initiatieven plaats om blockchain-technologie in te zetten buiten de financiële sector. Wereldwijd onderzoeken steeds meer overheidsinstanties de mogelijkheden van blockchain. Hoe kan de grote meerwaarde die blockchain-technologie heeft, op een waardevolle manier worden toegepast in de publieke veiligheidssector?

De crowd als bijzondere opsporingsbevoegdheid

Crowdsourcing van informatie levert al geruime tijd een grote meerwaarde bij het opsporingsproces. Denk hierbij aan de burger die het opsporingsproces assisteert bij zoekacties naar vermiste personen. Een effectieve inzet hiervan is gerealiseerd in de zaak Anne Faber. In deze vermissingszaak zochten grote getalen vrijwilligers mee. Deze vrijwilligers vonden uiteindelijk de jas van de vermiste persoon, waarop het DNA van de dader werd aangetroffen. In dit artikel wordt ten eerste ingegaan op de huidige ontwikkelingen in de opsporing. Vervolgens worden zes trends besproken en wordt afgesloten met een visie op burgerparticipatie in het opsporingsproces.

Datagedreven innoveren in het veiligheidsdomein: van prototypes in een proeftuin naar echte werkende oplossingen in de dagelijkse praktijk!

Datagedreven werken, of informatiegestuurd werken (IGW), staat hoog op de agenda in het veiligheidsdomein, maar veel innovaties met data en analytics komen niet verder dan een experimentele fase. Recent Gartner-onderzoek1 toont aan dat minder dan de helft van de innovaties met data & analytics daadwerkelijk in productie genomen worden.

Toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk ontstaat pas wanneer deze innovaties in productie zijn. Om tot daadwerkelijke business impact in de dagelijkse praktijk te komen is een andere focus op innovatie met data & analytics nodig. In dit artikel geven we hier handvatten voor.

Rapport 2018

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving.” In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

Ambassadeurs winnen vertrouwen tussen security en de business

Het opzetten en inzetten van ambassadeurs in een organisatie verbindt verschillende disciplines zoals security en de dagelijkse operatie in de businessonderdelen.

Nederland digitaal veilig: internationale samenwerking als voorbeeld

De cyberdreiging wordt steeds groter en komt uit verschillende hoeken van de wereld. Het is een illusie dat een organisatie alleen volledig zelfstandig effectieve cybersecurity kan realiseren. Per definitie is er altijd een informatieachterstand op de crimineel. Met behulp van samenwerking en allianties in het delen van cyberinformatie kunnen we de wereld veiliger maken. Vertrouwen en heldere afspraken tussen de hoeders van onze cybersecurity zijn essentieel om goed samen te werken.

Safe cities: disruptieve technologieën voor een veilige samenleving

Veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijke uitdagingen voor steden. Disruptieve technologieën bieden een oplossing, maar welke vraagstukken ontstaan?

Rapport 2017

In deze editie is het thema ‘In een verbonden samenleving.’ En dit thema is niet zomaar gekozen, want onze maatschappij kan steeds meer worden beschouwd als een complex van verbindingen. Verbindingen tussen mensen, tussen organisaties en tussen apparaten, waarbij die drie entiteiten ook onderling steeds hechter in verbinding staan. Een ontwikkeling die het gevolg is van de opkomst van het internet. En aangezien het internet zich steeds verder ontplooit, met steeds nieuwe toepassingen (met het Internet of Things als een voorname recente innovatie), staat de ontwikkeling van de verbonden samenleving nooit stil.

Face off! Waar de inzet van biometrie voor efficiënte toepassingen bijdraagt aan de staatsveiligheid

De maatschappelijke onrust die de laatste jaren is ontstaan door terroristische aanslagen, leidt tot een behoefte om grenzen strenger te controleren. Het gebruik van biometrische gegevens speelt hierbij een steeds grotere rol. Dit artikel beschrijft de noodzaak van biometrische toepassingen om de staatsveiligheid te verbeteren, enkele biometrietrends en geeft een kijkje in de toekomst wat betreft impact en kansen.

De verbonden veiligheidsarchipel. Realistisch toekomstbeeld of utopie?

Hoe breng je de verschillende werelden van aansturing en werken volgens ‘de bedoeling’ dichter bij elkaar, en op de juiste manier met elkaar in verbinding?

Meer JSF’s of meer digitale wapensystemen?

Onze welvaart en onze waarden zijn diep verbonden geraakt met en in het digitale domein. Onze digitale vrijheid is daardoor essentieel onderdeel geworden van onze vitale infrastructuur. Dit vereist robuuste beschermingsmaatregelen.

Rapport 2016

In de nieuwe, editie staat de mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleidsmaker en als aanjager van digitale innovatie. Hieronder schetsen we enkele ontwikkelingen die in het rapport aan bod komen.

De industrie zorgt voor een veiligere omgeving

Er is van oudsher een natuurlijke spanning tussen de chemische industrie en de veiligheid in de omgeving van het bedrijf. Ervaring leert namelijk dat als het misgaat, dit grote consequenties heeft. De overheid heeft aangaande omgevingsveiligheid een controlerende en toezichthoudende rol. In dit artikel laten we zien dat een echte bijdrage aan meer veiligheid vanuit het bedrijf zelf moet komen. Door leiderschap, samenwerking, professionalisering en digitalisering kan vooral het bedrijf bijdragen aan de algehele omgevingsveiligheid.

Mens versus machine: maatregelen tegen massasurveillance

Om de beveiliging tegen spionerende overheden (en bedrijven) beter te regelen, zal komende jaren veel worden geïnvesteerd in concrete technische maatregelen. Nederland, en de Nederlandse overheid, kan hierin voorop lopen.

Privacy als ruilmiddel: onvermijdelijk, maar ook acceptabel?

Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van de hoeveelheid persoonsgegevens die zij vrijgeven bij het installeren van een app.

Rapport 2015

Veel organisaties hebben inmiddels substantiële stappen gezet op weg naar een digitale organisatie of zijn daar mee bezig. In deze uitgave treft u voorbeelden aan van concrete digitaliseringsprojecten die inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar ook voorbeelden van situaties, processen en ketens waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering. Aanvullend hebben we ook dit jaar door TNS NIPO een onderzoek laten uitvoeren onder burgers in Nederland. De uitkomsten geven inzicht in de mening en perceptie van de Nederlandse burger op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Alerteringsinitiatieven in concurrentie voor aandacht van de burger

Het effect van de groeiende alerteringsfamilie is niet bekend. De hoeveelheid initiatieven brengt enkele dilemma’s mee die in samenhang bezien moeten worden.

Leading Digital – van technologie naar organisatieverandering

Voor de overheid is digitalisering niet alleen nodig om efficiënt en effectief te kunnen werken, maar vooral ook om burgers en bedrijven op een moderne wijze te kunnen bedienen.

Digitale informatieuitwisseling is sleutel tot succes bij toezicht en handhaving

Digitale dienstverlening is de trigger voor betere samenwerking tussen toezichthoudende partijen in het publieke domein.

Rapport 2014

Ketensamenwerking staat als onderwerp inmiddels volop in de aandacht bij de Rijksoverheid. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen diverse overheden, maar vooral ook om samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de overheid de wens van burgers centraal stelt bij deze interactie. Digitalisering in het veiligheidsdomein biedt een oplossing om deze samenwerking en afstemming goed vorm te geven en te kunnen sturen op resultaten.

Anti-witwasbeleid: think big, act small

Criminelen zijn de motor van innovatie en internationale samenwerking in het veiligheidsdomein. Zij zorgen voor de noodzaak om beter samen te werken aan vrede en veiligheid.

Bepaal, plan en volg het ritme in de keten

Het presteren van één organisatie heeft effect op andere organisaties in de keten. Het anticiperen op het ritme van de keten is cruciaal voor de eigen bedrijfsvoering.

Ketensamenwerking: een goede voorbereiding is het halve werk

In dit artikel wordt beschreven wat de verschijnselen van ketenprojecten en/of -programma’s zijn en welke eisen dit stelt aan de inrichting van deze projecten en programma’s.

Rapport 2013

Het visierapport geeft het startschot voor een dialoog over digitale veiligheid in Nederland. We kennen allemaal de voordelen van de digitale samenleving, maar er is ook een andere kant. Op die steeds drukkere digitale snelweg voegen steeds vaker ongenode deelnemers in, die de veiligheid van informatie in gevaar brengen en ons kwetsbaar maken. Hoe houden we ze van de weg en de zaak onder controle? Is dat een taak van de overheid of een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

De veilige ‘digitale samenleving’ bestaat niet

De overheid worstelt met haar rol ten aanzien van het handhaven van digitale veiligheid en trekt nauwelijks parallellen met het fysieke domein.

Meer vissen in de vijver met de White Hat Office

De toenemende aandacht voor cybersecurity leidt tot een groot tekort aan gekwalificeerde hackers. Wij zien een structurele, publiekprivate oplossing.

De keten voorbij

Een moderne, ‘van buitenaf’ benadering bij het organiseren van het domein van veiligheid en justitie kan niet zonder vergaande digitalisering.

Rapport 2011

In het bereiken van een veilige samenleving en een optimaal beveiligde ‘BV Nederland’ speelt Capgemini al jaren een rol van belang. We adviseren overheden en organisaties op strategisch niveau, doen onderzoek, integreren systemen en bouwen aan intelligente oplossingen. Nationaal en internationaal. Om de kennis die we daarmee opdoen te delen en op te schalen, brengen we Trends in Veiligheid uit: een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop.

Rapport 2010

Veiligheid staat al jaren hoog op de politieke agenda en krijgt ook in de media veel aandacht. Het is een begrip dat veel facetten kent en waarmee bestuurders en burgers nog vaak worstelen. Want hoever moet je gaan als het om veiligheid gaat? Na de aanslagen van 9/11 was de wereld in shock en werden draconische maatregelen genomen. Inmiddels denken we er iets genuanceerder over en zoeken we naar een goede balans tussen bijvoorbeeld veiligheid en privacy. En naar samenwerking tussen organisaties die zich met veiligheid bezighouden, nationaal en internationaal. Binnen Capgemini zijn wereldwijd tientallen consultants werkzaam die zich op het terrein van openbare orde, veiligheid en defensie hebben gespecialiseerd. Ook in Nederland. Zij hebben hun visie op de verschillende aspecten rond veiligheid beschreven in het visierapport Trends in Veiligheid.